Jason Kao Hwang on the Edge 
by Bartosz Adamczak 
Jazz Forum 
December, 2011 

Photo by John Guillimen, Krakow, Poland


Online Article
  
Google translation: 
  
Poland's first US visit Jason Kao Hwang's formation was for jazz fans an opportunity in many ways special. There is little on the contemporary scene groups that so easily teeter between the world of contemporary mainstream and avant-garde. EDGE is a quartet of musicians from the top shelf (each operated successfully their own teams), which in a typical New York style combines unusual instruments (violin / viola - cornet / flugelhorn - bass - drums) with the richness of sounds and styles, ranging from oriental melody and focus native of the Far East (team leader has Chinese roots), through the elegance and artistry of classical music to the fire and madness of improvisation. 
  
Complex and multidimensional compositions during the concert only seemed to limit the musicians - as part of the narrative on the solos are plenty of places and soloists are exquisite. Jason Kao Hwang is able to strike the strings of the violin fire or grasp the heart piercing sound. It is also difficult for trumpet (or, more specifically, cornet) with greater imagination than Taylor Ho Bynum, he manipulates sound using całegom set of faders, an experimental approach surprises, delights ultra-low sound which he can bring the instrument. Ken Filiano game is simply beautiful, the sound of his bass full of depth and a certain grace, which, given the nature of the instrument, it is not at all common. Andrew Drury manages to be a demon drums, deconstructing and modifying a set of percussion arsenal of various additives - gongs, brushes, together with a metal cone, in which blowing leaning on drums extracting from it surprising and a bit scary resonances. 
  
EDGE is a pulse in music and contagious enthusiasm, are virtuosity and energy, is explosive multicultural mix, is youthful verve and prudence, which gives the experience. It is everything that should please any fan of good jazz music. Those who showed up at a concert in Krakow were happy (and even with other cities were received similar information). 
  
Jason Kao Hwang formation / EDGE gave three concerts: October 14 in Poznan (scene at the floor), 15.10 in Katowice (Jazz and Neighbourhoods, Hypnosis), and 16.10 for autumn jazz Krakow (Alchemia). Izumi organized tour agency Productions, financial aid granted US Embassy in Warsaw. 
  

  •

Pierwsza w Polsce wizyta amerykańskiej formacji Jasona Kao Hwanga była dla fanów jazzu okazją pod wieloma względami specjalną. Niewiele jest na współczesnej scenie grup, które z taką łatwością balansują pomiędzy światem współczesnego mainstreamu i awangardy. EDGE to kwartet muzyków z najwyższej półki (każdy z nich prowadzi z powodzeniem swoje własne zespoły), który w typowo nowojorskim stylu łączy nietypowe instrumentarium (skrzypce/altówka - kornet/flugelhorn - kontrabas - perkusja) z bogactwem brzmień i stylistyk, począwszy od orientalnej melodyki i skupienia rodem z Dalekiego Wschodu (lider zespołu ma chińskie korzenie), poprzez elegancję i kunszt muzyki klasycznej aż po ogień i szaleństwo improwizacji. 
  
Rozbudowane i wielowątkowe kompozycje w trakcie koncertu tylko pozornie ograniczają muzyków – w ramach narracji na popisy solowe miejsc jest mnóstwo, a soliści to wyśmienici. Jason Kao Hwang potrafi krzesać ze strun skrzypiec ogień albo chwytać za serce przejmującym dźwiękiem. Trudno też o trębacza (czy, konkretniej, kornecistę) o większej wyobraźni niż Taylor Ho Bynum, manipuluje on dźwiękiem za pomocą całegom zestawu tłumików, zadziwia eksperymentalnym podejściem, zachwyca ultra-niskim dźwiękiem jaki potrafi wydobyć z instrumentu. Gra Kena Filianojest po prostu piękna, brzmienie jego kontrabasu pełne głębi i pewnej gracji, co, biorąc pod uwagę charakter instrumentu, nie jest wcale częste. Andrew Drury potrafi być demonem perkusji, dekonstruując i modyfikując zestaw perkusyjnym arsenałem przeróżnych dodatków – gongów, szczotek, łącznie z metalowym stożkiem, w który dmie pochylony nad perkusją wydobywając z niej zaskakujące i nieco przerażające rezonanse. 
  
Jest w muzyce EDGE puls i zaraźliwy entuzjazm, są wirtuozeria i energia, jest wybuchowa wielokulturowa mieszanka, jest młodzieńcza werwa i rozwaga, którą daje doświadczenie. Jest wszystko to, co powinno zadowolić każdego fana dobrej muzyki jazzowej. Ci, którzy pojawili się na koncercie w Krakowie byli zadowoleni (a i z pozostałych miast napłynęły podobne informacje). 
  
Formacja Jason Kao Hwang/EDGE dała trzy koncerty: 14 października w Poznaniu (Scena na Pietrze), 15.10 w Katowicach (Jazz i Okolice, Hipnoza) i 16.10 na Krakowskiej Jesieni jazzowej (Alchemia). Trasę zorganizowała agencja Izumi Productions, pomocy finansowej udzieliła Ambasada Amerykańska w Warszawie.